Zelfstandig op pad door de Betuwe op een                    Oldtimer Tractor !

              Reserveer een leuke rit door de Betuwe

 Algemene voorwaarden TractorSpoor 2023                                                            versie 1.1 dd. 1-1-2023

 


De oldtimer-tractoren die u bij ons huurt zijn met de grootste zorg geprepareerd.
Toch is het rijden op een tractor is niet zonder risico’s. Deze tractoren zijn echte klassiekers en hebben bijvoorbeeld niet de veiligheidsvoorzieningen waarmee de huidige tractoren zijn uitgerust.
Dit wil niet zeggen dat het rijden op een oldtimer tractor gevaarlijk is. Voordat u de tractor meeneemt krijgt u uitgebreide theoretische –en praktische instructie. Ook is er tijdens uw tractor-rit altijd iemand van TractorSpoor bereikbaar voor eventuele vragen onderweg.
Dit alles maakt strikte huurvoorwaarden noodzakelijk. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Artikel 1. Definities
TractorSpoor:  Bedrijf  zoals ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 8807368 gevestigd te GELDERMALSEN 4191 PN Watermolenweg 8.
Verhuurder: TractorSpoor.
Tractor: De tractor die verhuurt wordt door TractorSpoor.
Huurder: Degene die met TractorSpoor een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een tractor of aan wie TractorSpoor ter zake een offerte heeft uitgebracht.
Bestuurder: Degene die door TractorSpoor gerechtigd is de tractor te bedienen.
Passagier(s) maximaal 2:  Degene die slechts meerijdt op de tractor en zich niet met de besturing bezig houdt.

Artikel 2. Verzekering
De tractoren zijn WA-verzekerd. Dit houdt in dat schade, welke toegebracht wordt door de bestuurder aan derden, verzekerd is. Deze WA-verzekering is inbegrepen in de afgesproken huurprijs.
Schade aan de tractor zelf is niet verzekerd.

Artikel 3. Borg
Per tractor wordt een borgsom van € 250,- gevraagd. De borg mag contant worden afgegeven op dag van huur, voor vertrek.
Het is ook mogelijk het borgbedrag over te maken op de bankrekening van TractorSpoor. Dit borgbedrag dient minimaal één dag voor de huurdag op rekening van TractorSpoor te staan.
Na terugkomst wordt de tractor geïnspecteerd. Indien er geen sprake is schade dan wordt het borgbedrag, indien van te voren cash afgegeven, ter plekke terug gegeven.
Indien het borgbedrag van te voren op de rekening van TractorSpoor is overgemaakt dan wordt dit borgbedrag binnen 1 werkdag teruggestort naar het rekeningnummer van herkomst.
Indien er wél sprake is van schade dan wordt het borgbedrag verrekent met de kosten van reparatie of met het eigen risico wat de verzekering aan TractorSpoor doorberekent.
Zijn de reparatiekosten hoger dan het borgbedrag dan wordt het borgbedrag niet terug gegeven.
De hoogte van de reparatiekosten wordt door TractorSpoor vastgesteld. Over de hoogte van dit reparatiebedrag kan niet worden gediscussieerd.
Bij diefstal en/of vermissing van de tractor wordt de borg niet terug gegeven.
Indien er schade optreedt welke van technische aard is en niet door een ongeval of onjuiste bediening is ontstaan dan is dit voor rekening van TractorSpoor.

Artikel  4. Ondersteuning TractorSpoor tijdens de huurperiode
Gedurende de verhuurperiode zal TractorSpoor altijd telefonisch bereikbaar zijn voor eventuele vragen of calamiteiten. Het telefoonnummer van TractorSpoor staat op de voorpagina van het routeboek en wordt ook altijd gecommuniceerd via de factuur/offerte en evt. mails.
In geval van calamiteiten dient de huurder altijd direct contact op te nemen met TractorSpoor.

Artikel  5. Verplichtingen bestuurder
De bestuurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde tractor verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.
Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving.
Vooraf aan de tractorrit krijgt de bestuurder uitgebreid instructies met betrekking tot het rijden op een tractor. Na afloop van de instructies, voor aanvang van de tractorrit, dient de bestuurder een formulier te ondertekenen waarmee hij aangeeft alle instructies goed te hebben begrepen.

Artikel 6. Rijbewijs
Bestuurders dienen in het bezit te zijn van een geldig B-rijbewijs welke is behaald voor 1 juli 2015 of in het bezit te zijn van een geldig T-Rijbewijs (Tractor).
Voorafgaand aan de tractorrit dient er een kopie van het rijbewijs te worden afgegeven aan TractorSpoor. Het is ook mogelijk om ter plekke een kopie te maken van dit rijbewijs. In dit geval dient de bestuurder zijn/haar rijbewijs af te geven zodat TractorSpoor hier een kopie van kan maken. Als de bestuurder dit wilt mag hij/zij aanwezig zijn bij het maken van deze kopie.
Bij het maken van deze kopie gebruikt TractorSpoor een sjabloon welke het sofinummer afdekt.
Na terugkomst is TractorSpoor verplicht deze papieren kopie terug te geven aan de bestuurder(s).
TractorSpoor bewaard nooit kopieën van officiële documenten van de huurders.
Indien er sprake van een bestuurders met een niet Nederlands rijbewijs dan dient dit ruim van te voren worden aangegeven zodat TractorSpoor de geldigheid van dit rijbewijs kan toetsen met de verzekeraar. Het controleren van een buitenlands rijbewijs op de dag van verhuur zelf is niet mogelijk.

Artikel 7. Volgen van de opgegeven route / Duur van de route
Per tractor wordt een routeboek meegegeven. Deze opgegeven route is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Bestuurders dienen deze opgegeven route te volgen tenzij anders wordt besloten tijdens de instructie vooraf.
Voorafgaand aan de tractorrit wordt het routeboek doorgenomen met de bestuurders en passagiers.
In overleg met TractorSpoor kan van de opgegeven route worden afgeweken. TractorSpoor dient hiervoor expliciet toestemming te geven.
Het is niet toegestaan de tractor op onverhard terrein te gebruiken tenzij dit is aangegeven in de routebeschrijving.
Mochten zich belemmeringen voordoen waardoor de opgegeven route niet te volgen is dan dient de bestuurder altijd contact op te nemen met TractorSpoor. TractorSpoor zal in dat geval een alternatieve route aangeven.

Artikel 8. Vermissing/Diefstal
Indien, tijdens de huurperiode, een tractor wordt gestolen of vermist dan wordt de dagwaarde van de tractor in rekening gebracht bij de huurder.
De dagwaarde wordt vastgesteld door een erkend taxatie-bedrijf. De kosten van taxatie zijn voor rekening van de huurder.
Huurderving is voor rekening van TractorSpoor.
Het bedrag van de dagwaarde vermeerderd met de taxatiekosten dient binnen 2 maanden na taxatiedatum op de rekening van TractorSpoor te zijn bijgeschreven.

Artikel 9. Onvoorziene gebeurtenissen onderweg.
Bestuurder dient in de volgende gevallen onmiddellijk contact op te nemen met TractorSpoor:
*    Bij diefstal of vermissing:
·        Indien zich een ongeval voordoet, al dan niet met derden.
·        Indien bestuurder of passagier een verwonding oploopt.
·        Indien bestuurder het vermoeden heeft dat er sprake is van een technisch gebrek aan
de tractor.
·        Indien het routeboek niet duidelijk is.
·        Indien er vragen zijn met betrekking tot bediening van de tractor.

*    Na dit contact met TractorSpoor dient de bestuurder:
·        De instructies van TractorSpoor op te volgen.
·        Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden aan TractorSpoor of aan diens
verzekeraar te verstrekken welke op de gebeurtenis betrekking hebben.
·        De verhuurder en alle door hem aangewezen personen de gevraagde medewerking te
verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van (een) derde(n) of aan het verweer
tegen aanspraken van (een) derde(n).

*  In geval van een technisch gebrek zal TractorSpoor er alles aan doen om de tractor ter plekke te repareren zodat de tractor-rit kan worden voortgezet. Indien reparatie niet mogelijk is zal er een vervangende tractor worden aangeboden. Indien er geen vervangende tractor voor handen is dan wordt er in overleg met de huurder naar een passende oplossing gezocht. Huurder mag in dit geval besluiten het totale huurbedrag van de tractor terug te vorderen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Het huren van de tractor geschiedt geheel op eigen risico.
TractorSpoor is op geen enkele manier aansprakelijk voor letsel welke is ontstaan gedurende de huurperiode. Dit geldt ook voor eventueel letsel wat opgelopen is door vanwege defect van de gehuurde tractor.

Artikel 11. Reserveren/Annuleren
Huurder ontvangt van TractorSpoor een offerte of factuur per mail. In deze mail wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden 2023 welke in te zien zijn op de website van TractorSpoor.
Indien huurder akkoord is met de offerte en de Algemene Voorwaarden 2023 dan dient de huurder het huurbedrag, al dan niet vermeerderd met het borgbedrag, overmaken op rekening van TractorSpoor. Zodra dit bedrag op de rekening van TractorSpoor bijgeschreven is dan is de reservering definitief.
TractorSpoor gaat er vanuit dat de huurder, voorafgaand aan de betaling, kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden 2023.
Huurder kan tot 2 weken voor verhuurdatum de reservering annuleren. Het huurbedrag verminderd met € 25,- administratiekosten wordt dan binnen 10 werkdagen teruggestort naar de het rekeningnummer van herkomst.
Indien huurder annuleert binnen 2 weken voor huurdatum, dan wordt de 50% van het totale huurbedrag binnen 10 werkdagen teruggestort naar de het rekeningnummer van herkomst.
Kort voor de dag van huur neemt TractorSpoor contact op met de huurder. Indien er regen wordt verwacht of de verwachte buitentemperatuur hoger is dan 30 graden Celsius op de dag van huur mag de huurder besluiten de datum van huur te verzetten naar een andere dag. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De nieuwe huurdatum dient gepland te worden binnen 1 jaar na de initiële huurdatum.

Artikel 12. Misbruik
TractorSpoor is ten alle tijde gerechtigd om de gehuurde tractor na vermeend misbruik in te nemen.
Er vindt dan geen restitutie plaats van het huurbedrag.

Artikel 13. Volgsysteem
De tractoren kunnen zijn uitgerust met een GPS volgsysteem. Hiermee kan de route die door de huurder wordt gereden vastgelegd.
Informatie m.b.t. de gereden route wordt alleen gedeeld met de verzekeringsmaatschappij en officiële instanties indien zich calamiteiten hebben voorgedaan.
Indien zich geen calamiteiten hebben voorgedaan worden de routegegevens binnen 1 maand gewist.

Artikel 14. Onderhuur
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde tractor aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Alleen personen die aangemeld zijn bij TractorSpoor als mogelijke bestuurder mogen de tractor besturen.

 

 

  


 


E-mailen
Bellen
Map